پیشگیری از خروپف

پیشگیری از خروپف

خروپف کردن باعث آزار فرد و اطرافیان او می‌شود، راهکارهای مختلفی برای کاهش خروپف وجود دارد، اگر شب‌ها خرو پف می‌کنید و دیگران از این کار رنج زیادی می‌برند و به شما مدام این حالت را گوش زد می‌کنند، هر شب قبل از خواب سیب یا هویج بخورید، خواص موجود در سیب و هویج، این دو میوه را به بهترین راه‌های درمان خروپف و دیگربیماری‌ها تبدیل می‌کند.

 

نظرات کاربران